Privacy statement

Glasservice Randstad
Glasservice Randstad, gevestigd aan Italiëweg 40, 2111 NR Bodegraven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.glasservicerandstad.nl 
Italiëweg 40
2111 NR Bodegraven
+31 (0) 172 – 614 000 
Bojka Jankovic is de Functionaris Gegevensbescherming van Glasservice Randstad. Zij is te bereiken via info@glasservicerandstad.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Glasservice Randstad verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@glasservicerandstad.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Glasservice Randstad verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Glasservicerandstad.eu verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Glasservicerandstad.eu neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Glasservice Randstad) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Glasservice Randstad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens: de bewaartermijn is maximaal tien jaar, dit om te voldoen aan zakelijke en wettelijke verplichtingen.
Personalia: de bewaartermijn is maximaal tien jaar, dit om te voldoen aan zakelijke en wettelijke verplichtingen.
Adres: de bewaartermijn is maximaal tien jaar, dit om te voldoen aan zakelijke en wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Glasservice Randstad verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Glasservice Randstad blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Glasservice Randstad gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Glasservice Randstad en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@glasservicerandstad.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Glasservice Randstad wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Glasservice Randstad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@glasservicerandstad.nl.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Disclaimer

Deze website is eigendom van de Glasservice Randstad. Met het bezoeken van deze website accepteer je deze disclaimer.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website en haar inhoud komen toe aan Glasservice Randstad of haar toeleveranciers. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Glasservice Randstad delen van de website of haar inhoud over te nemen of verder te verspreiden.

Juistheid, volledigheid en actualiteit
Deze website en haar inhoud zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Hoewel Glasservice Randstad deze steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Verantwoordelijkheid
Glasservice Randstad is niet verantwoordelijk voor de inhoud of juistheid van op deze website door gebruikers geplaatste teksten, beelden of links. Uitingen van gebruikers op deze website zijn hun persoonlijke mening(en) en stemmen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van Glasservice Randstad. Evenmin is Glasservice Randstad verantwoordelijk voor websites van derden, waarnaar vanuit deze website wordt gelinkt, of die een verwijzing bevatten naar deze website.
Fouten, onjuistheden of onvolkomenheden kun je melden aan de webbeheerder (info@glasservicerandstad.nl).

Aansprakelijkheid
Het gebruik van deze website en het vertrouwen op haar inhoud is geheel voor eigen risico. Noch Glasservice Randstad, noch enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of presentatie van deze site namens Glasservice Randstad, is aansprakelijk voor enige (in)directe schade, van welke aard dan ook, als gevolg van of in verband met het gebruik van (de informatie van) deze website, dit alles binnen de wettelijke grenzen.